martes, 25 de enero de 2011


O 71% DAS INVESTIGADORAS DAS EMPRESAS OU DO SISTEMA PÚBLICO NON TEÑEN FILLOS NIN FILLAS.
Casi un 67% do persoal de ambos sexos que traballa no ámbito científico público ou privado non ten descendencia, e esta porcentaxe aumenta ata o 71% no caso das mulleres. A maioría dos e das traballadoras ven insuficientes as medidas de conciliación. unha de cada catro mulleres pensan que sexa posible que abandonen a súa carreira profesional por cuestións familiares, fronte a un 7% de homes que pensen que lles poida pasar esta situación.


A DISCRIMINACIÓN DA MULLER FAISE VISIBLE NA CIENCIA
As investigadoras galegas teñen maior formación que os homes pero peores contratos e soldos como consecuencia dos peores postos que ocupan. Os postos directivos están reservados nun 71% para os homes e un 62% dos becarios son mulleres.
Casi un 26% dos investigadores cobran máis de 2500 euros mensuais, porcentaxe que cae ata o 15,5% no caso das científicas. Polo contrario o 11% das mulleres perciben menos de 900 euros fronte a un 5% dos homes.
A secretaria xeral sontén que hai dous tipos de discriminación:
- A horizontal: Pola que as mulleres se concentran en disciplinas consideradas máis femininas
- A vertical: Nunha situación de igual formación, as investigadoras están nun nivel maís baixo na escala.

viernes, 21 de enero de 2011


Esta semana comenzaron os obradoiros de igualdade no IES de Cacheiras. Estes terán unha duración de 6 semanas, sendo unha sesión por semana no horario de titorías. O alumnado ao que van dirixidos é o de 1 da ESO.
Tamén comezaron os obradoiros de igualdade e autoestima no colexio de Calo. O de autoestima impartirase en 5 de primaria e o de igualdade en 4. Ambolos doús terán unha duración de 6 semanas en sesións semanais.
Estes obradoiros repítense anualmente e entran dentro dos obxectivos plantexados dentro do II Plan de Igualdade do Concello de Teo, que foi presentado o pasado 25 de novembro e ten unha vixencia de 4 anos.

jueves, 20 de enero de 2011


No DOG do 19 de xaneiro convocáronse as axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.
Para optar a estas axudas as mulleres deben de acreditar a súa condición de víctima de violencia de xénero, teer cesado a conviviencia co agresor dentro dos doce meses anterioress á data de presentación da solicitude, estar empadroada na Comunidade Atuónoma de Galicia e percibir uns ingresos mensuais iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente.
A cuantía das axudas vai a depender da situación persoal da muller pero con caracter xeral vai dende os 600 euros durante un máximo de doce mensualidades.
O prazo de presentación rematá o 31 de outubro de 2011.
Para máis información podedes acodir ao CIM de Teo.


O martes 18 de xaneiro, publicouse no DOG a resolución pola que se aproban as bases que rexirán as subvencións para o apoio ao emprendementeo feminino, o Programa Emega.
Estas axudas están orientadas a fomentar a posta en marcha de iniciativas empresariais feitas por mulleres e á mellora de proxectos empresarias liderados por mulleres.
A empresa debe estar creada por mulleres que estiveran desempregadas (3 meses antes ao inicio da actividade) e o inicio da actividade ten que ser entre o 1 de setembro de 2009 e o 19 de xaneiro de 2011.
Para máis información podedes acodir ao axente de emprego do Concello de Teo, Diego Viña.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas