martes, 25 de mayo de 2010


Este lúns saleu publicado no DOGA a convocatoria das axudas establecidas no artigo 27 da lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
O prazo de presentación de solicitudes comezará o 25 de maio e rematará o 30 de novembro de 2010. O importe desta axuda será, con carácter xeral, equivalente a 6 meses do subsidio por desemprego vixente, pero hai diferentes situacións:
- O importe será o equivalente a 12 meses cando a vitima tivese a cargo un familiar ou menor acollido/a ou cando a vítima sen responsabilidades familiares, tivese unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
- O importe será o equivalente a 18 meses de subsidio por desemprego cando a vítima tivese ao seu cargo dous ou máis familiares ou menores acollidos/as, ou un familiar e un menor acollido/a ou cando a vítima tivese ao seu cargo un familiar ou menor acollido/a e unha discapacidade igual ou superior ao 33% ela ou a persoa dependente.
- O importe será o equivalente a 24 meses de subsidio por desemprego cando a vítima tivese ao seu cargo dous ou máis familiares ou menores acollidos/as, ou un familiar e un menor acollido/a e unha discapacidade igual ou superior ao 33% ela ou algunha das persoas dependentes, ou cando a vítima con responsabilidades familiares ou o familiar ou menor acollido/a con quen conviva tivese recoñecido oficialmente un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
Para máis información podedes acodir ao cim de Teo

No hay comentarios:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Este é o protocolo que está a disposición do público en xeral nos centros de saúde do Concello e no CIM do Concello

O CIM


O CIM está no Centro de Servizos Sociais da Ramallosa, no segundo andar. O seu horario é de 9:00 a 14:00 horas tódolos días da semá. O horario de atención psicolóxica é os martes e xoves de 9:00 a 14:00 e o de atención xurídica é os luns e mércores de 9:00 a 14:00 horas. Ambolos dous servicios son con previa cita que se pode pedir chamando ó número de teléfono do Concello de Teo.

contador de visitas